Hakkında

Sosyokent Nedir?

2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, lisans ve lisansüstü eğitim verecek olan araştırma odaklı bir üniversitedir. Sosyal bilimler alanında uluslararası literatüre katkı sağlayacak nitelikte araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmek üniversitenin başlıca hedefleri arasındadır. Bu amaçla ASBÜ, ulusal/uluslararası bilimsel projeler yapma konusunda öğretim kadrosu ve öğrencilerini teşvik edecek, ulusal (TÜBİTAK, diğer kamu kurumları ve özel sektör) ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan sosyal bilim araştırma fonlarının etkin biçimde kullanılması için gereken desteği kendilerine sağlayacaktır. Dil Eğitim Merkezi sayesinde öğrencilerin çalışma konularına bağlı olarak İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmelerine, araştırma ufuklarını genişletmelerine imkân verilmesi amaçlanmaktadır.

Kuşkusuz bir Sosyokentin idealize edilmiş üst amacı sosyal sorunlara pozitif etkisi yüksek olacak inovatif girişimlerin geliştirilmesine destek olacak hizmet ve faaliyetlerin geliştirilmesidir. Bu hizmet ve faaliyetler kapsamında inovatif girişimcilerin tespiti, sosyal inovatif alanların belirlenmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olunması, ve inovatif ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi gibi hususlar yer almaktadır. Bunun içinde gerekli sistemlerin, yapıların ve mekanizmaların kurulmasını gerektirir. Bu çerçevede yapılan paydaş analizi neticesinde ortaya çıkan Ankara’da kurulması düşünülen Sosyokent’in vizyonu şu şekilde belirlenmiştir:

"Odağına bireyi ve toplumu almış; özel sektör, kamu kurumları, düşünce kuruluşları ve araştırma kuruluşları arasında güçlü bir ilişkinin kurulmasında aracı rol üstlenen, sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili teknoloji geliştirmede hem işletmelere hem yasa yapıcılara yön veren, sosyal AR-GE kavramını pratiğe dönüştüren ve sosyal inovasyon geliştirmede rol modeli olan bir teknoloji geliştirme bölgesi olmak."

Yukarıdaki vizyon ve Ankara’nın stratejik analizi çerçevesinde Ankara Sosyokent’in 3 temel alanda sosyal inovasyon faaliyetlerine odaklanması ve bu alanlarda sosyal inovasyona katkı sunan bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak konumlandırması düşünülmektedir. Bu alanların tespiti kuşkusuz şehrin kaynak donanımıyla ilişkilendirilmelidir. Ankara’da yüksek teknoloji alanlarında öne çıkan sektörler ve Türkiye’de öne çıkan sosyal sorun alanları düşünüldüğünde Ankara Sosyokent’in odaklanacağı ve kendini konumlandıracağı alanlar: sağlık/medikal/biyoteknoloji, bilişim teknolojileri, savunma ve havacılık sektörleridir.

Sosyal inovasyon odaklı bir Sosyokent, mevcut teknoloji geliştirme bölgeleriden, geliştirilecek ürünlerin toplumsal faydayı öncelemesi yönüyle ve sosyal etkileşimi güçlü tutan ergonomik donatıların çeşitliliğiyle farklılaşmayı amaçlamaktadır.